مستندی با محوریت مرد جوانی در اسپانیا که به یک خانواده داغدار تگزاسی ادعا می کند او پسر شانزده ساله آنها است که به مدت 3 سال مفقود شده است.