دولت ایالات متحده ماچته را برای جنگیدن در مکزیک استخدام می کند تا یک فروشنده اسلحه را که به دنبال پرتاب اسلحه به فضا است ، پایین بکشد.